ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – VISSZAÉLÉSBEJELENTÉSI RENDSZER

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – VISSZAÉLÉSBEJELENTÉSI RENDSZER HASZNÁLATA SORÁN KELETKEZŐ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Bevezetés

A Nyitrai Csoport a Visszaélés Bejelentési Rendszerben bejelentést tevő személyek  személyes adatát kezeli.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

Az adatkezelő

A NYITRAI CSOPORT-hoz tartozó cégek, mint

  • Nyitrai Autóház Kft. (Székhely: 7630 Pécs, Schroll József u. 5. Cégjegyzékszám: 02 09 066460, Adószám: 11846600202. Képviseli: Nyitrai József)
  • FX Autóház Kft. (Székhely: 7622 Pécs, Siklósi út 11. Cégjegyzékszám: 02 09 070418, Adószám: 13608835-2-02. Képviseli: Nyitrai József)
Kezelt adatokKapcsolattartási adatok: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám (amennyiben nem anonim a bejelentés) Bejelentésben szereplő személyes adatok.
Milyen célból kezeljük az adatokat?Bejelentések kivizsgálása, nyilvántartása, kapcsolattartás a bejelentővel.
Az adatkezelés jogalapjaJogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés (Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c.
Az adatkezelés (tárolás) időtartamaA bejelentéstől számított 5 évig.
Az adatkezelés során történik profilalkotás?Nem
Kitől származnak a személyes adatok?Az érintettől
Kihez továbbítjuk a személyes adatokat?Adatfeldolgozók*: Érintett hatóságok Magyar Posta Zrt. Google Drive fájlrendszer, G-mail levelező rendszer Rendszergazda: Info-Baranya Kft. Weboldal fejlesztő: Plasmart Kft. Címzettek: Dr. Tamási Géza egyéni ügyvéd
Történik közös adatkezelés? Amennyiben igen, ki a közös adatkezelő?A Nyitrai Csoport cégei közös adatkezelői jogviszonyban állnak egymással.   Ld. az Adatkezelő fejezetnél.
Milyen biztonsági intézkedéseket hoztunk az adatok védelme érdekében?A Bejelentők  adataihoz kizárólag azok a munkavállalók férnek hozzá, akiknek ahhoz konkrét feladata kötődik. A munkavállalói adatokat tartalmazó fájlok jogosultságkezeléssel érhetők el. A számítógépek jelszóval védettek. Üzleti levelező rendszer alkalmazott az adatkezelési folyamat során. A Google Drive felhő alapú tárhely felhasználói jogosultságkezeléssel és jelszavas védelemmel biztosított. Heti gyakoriságú biztonsági mentés történik a kritikus adatállományokról. A személyes adatok strukturált rendszerben kerülnek tárolásra a vállalat által használt szoftvereken, a vállalatirányítási rendszerekben és a vállalat fileszerverén. Munkaállomásokon egységes információbiztonsági intézkedések kerülnek alkalmazásra. A munkavállalók kötelesek betartani a Belső Adatkezelési Szabályzat előírásait.
Milyen jogok illetik meg az Érintettet?Tájékoztatáshoz való jog – Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról Tájékoztatáshoz való jog – Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének módjáról. Helyesbítéshez való jog – Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja. Hozzáféréshez való jog – Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat. Korlátozáshoz való jog – Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. Adathordozhatósághoz való jog – Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog – Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintett joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott.
Milyen jogorvoslati lehetőséggel élhet az Érintett, panasz esetén?Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Nyitrai Csoport a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Hatósághoz. (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni.

*Az aktuális adatfeldolgozókról és címzettekről az Adatkezelőnél kérhet további információt.

advanced-floating-content-close-btn